Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj

Furnizarea unor date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor

Informare privind prelucrarea datelor personale

FURNIZAREA UNOR DATE DIN REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este reglementată de O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE.

La nivelul D.J.E.P. Sălaj, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 143/10.11.2015 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2016, anexa nr. 6, taxa pentru furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor este de 2,00 lei / persoană.

Taxele se achită la casieria D.J.E.P. Sălaj din mun. Zalău, str. Unirii nr. 7, jud. Sălaj sau în contul IBAN nr. RO81TREZ56121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Zalău, C.I.F. 17104898, pentru cererile formulate de persoane fizice şi juridice îndreptăţite şi depuse la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sălaj.


Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate in scopul exercitării atribuţiilor legale, de către :

- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
– instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
– Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
– Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;
– Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
– Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;
– instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;
– poliţia locală;
– alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

Comments are closed.